Happening "Step forward second chance", de Ramon Guimaraes

ESQUEMA I ESBOSSOS DE LES FASES DEL DESENVOLUPAMENT DEL HAPPENING" STEP FORWARD SECOND CHANCE" DE RAMON GUIMARAES (BARCELONA 1969)


El happening és una manifestació més, de les diverses tendències de l'art d'acció que va sorgir amb la intenció de superar les restriccions inherents a l'art tradicional, declarant que qualsevol aspecte de la realitat podia ser considerat una manifestació artística. Ramon Guimaraes, per a l'òptim desenvolupament del happening, parteix d'un projecte formulat en un guió on esbossa, en textos i / o dibuixos, els paràmetres que regiran l'acció com són els components conceptuals, els estímuls generats per l'artista i les particularitats del lloc on es planteja portar-lo a terme.

Step forward 2nd chance s'ha portat a terme a l'antiga vinya del Clumet, la qual va ser cultivada fins als anys 50, tal com ho mostra la següent imatge. El cultiu de la vinya havia estat des de temps memorables un modus vivendi per a la gent de la Vall de Santa Creu, i fou justament, aquest emplaçament i la conjuntura històrica del lloc el que van inspirar a Ramon Guimaraes a recuperar aquest esperit de fertilitat. Però Guimaras en aquest treball  va  voler replantar l’antiga vinyat, no de ceps sinó de persones, amb la idea de fer reviure aquest rastre de la memòria, propiciant, mitjançant la incursió de les persones a la terra, la possibilitat d’obrir la energia a nous camins vitals. 

 

Guimaraes per l’elaboració de la peça ha desplegat diferents recursos preparatoris com l’escriptura, els dibuixos i la documentació audiovisual per l’òptim desenvolupament del happening.

A- El terreny amb el disseny dels forats corresponents a cada participant.

B-  Els participants, en fila índia i en silenci, van  accedir al seu forat i s’hi van anar col·locant ordenadament, primer a la primera línia fins que era plena, després la segona i, així successivament, fins que tots els participants van estar col·locats

C- Quan se’ls va indicar es van plantar  cobrint-se els peus amb la terra prèviament extreta al fer l'orifici.

D- Els participants es van quedar estàtics, primer amb els ulls tancats i després oberts, fins que un tret va indicar la marxar per fer una gran passa endavant, aixecant molt la cama per sortir del forat de la manera més decidida i arbitraria possible.


IMATGES DE L'ASSAIG PREVI AL HAPPENING 

Tal com es pot observar, Ramon Guimaraes per a l òptim desenvolupament del happening, va  partir d'un projecte formulat en un guió on esbossava, en textos i/o dibuixos, els paràmetres que havien de regir l'acció com eren els components conceptuals, els estímuls generats per l'artista i les particularitats del lloc on el va portar  a terme.

Malgrat això, la composició de les idees presentades en els esbossos i en les diferents passes coreografiades  i acotades  per uns trams espacio-temporals, van ser modificades pels ritmes generats per la vida, ja fossin fruit les circumstàncies ambientals i/o per les respostes vivencials dels participants, transformant l'estructura tancada del guió del happening en una obra de significació oberta. En conseqüència, l'artista i/o els imponderables circumstancials van sostreure als participants del seu paper passiu per fer-los partícips d'una experiència individual, i al mateix temps, col·lectiva.

Aquests moments efímers que configuren l'acció es s'han materialitzar en objectes residuals "Columna d'esbossos" i en uns documents -com poden ser les fotografies, els vídeos o el film- que recullen l'esperit d'un moment vivencial, documents que amb el temps passaran a ser els únics referents d'aquestes manifestacions artístiques.

 


Crèdits:  

Vídeo: Sebastian Chaafoulais

Fotografies: Jacques Ventura / ARBAR

Text: ARBAR

Clicar per consultar la web de Ramon Guimaraes